Värdering av dödsbo

Behöver du hjälp att värdera värdeföremål i ett dödsbo? Få hjälp av oss med oberoende värdering.

Få hjälp med oberoende värdering av dödsbo

Vi hjälper dig att få en oberoende värdering av värdeföremål i ett dödsbo. Vi har samarbete med antikhandlare som kan ge dig en helt kostnadsfri värdering av värdeföremål och antikviteter i bohaget. De antikhandlare och värderingsmän som vi samarbetar med har ett mycket gott rykte i branschen där ryktet baseras på att tidigare dödsbovärderingar varit förankrade i marknadsmässiga priser för antikviteter. Vår målsättning är att förmedla en kontakt till en tredje part som utför värderingen och där vi sedan utför bortforslingen av möblerna. 

I denna artikel ger vi information om tillvägagångssättet för försäljning av lös och fast egendom från ett dödsbo och också andra regler kring försäljning av ett dödsbo. Notera att vi inte ger juridisk rådgivning utan denna artikel är endast i informativt syfte. Ta hjälp av en jurist om du vill ta reda på vilka regler som gäller för försäljning av dödsbo. 

Få hjälp med värdering av dödsbo

Värdering dödsbo Stockholm och Uppsala

Vi jobbar inom hela Mälardalen men vårt huvudsakliga verksamhetsområde för värdering av dödsbo är inom Stockholm och Uppsala. Kontakta oss om du vill få värdering av dödsbo och om du samtidigt behöver hjälp med bortforsling och tömning av dödsbo. Vi erbjuder en helhetslösning där vi gör hjälper dig med hela processen från värdering av värdesaker och antikviteter, tömning och bortforsling av bohaget och slutligen flyttstäd för att återställa boendet till den nya ägaren eller hyrsegästen. 

Värdering av lösöre i ett dödsbo

Om du vill att vi hjälper dig med värdering av lösöre i ett dödsbo kommer en av våra oberoende värderingsmän och antikhandlare att kontakta dig för en första initial kontakt. Värderingsmannen kommer då först att fråga ungefär vad för typ av föremål som finns i bohaget. Vi vill informera om att nyare och modernare möbler allt som oftast saknar värde. Större föremål som möbler är också svårare och dyrare att transportera och det är därför endast i vissa fall som möbler är ekonomiskt lönsamma att hantera och sälja. Mindre och antika föremål har oftast en större chans att ha ett monetärt värde. Om ni kommer överens med vår oberoende värderingsman om att göra ett besök i dödsboet kommer värderingsmannen att besöka er helt kostnadsfritt. Värderingsmannen kommer sedan att gå igenom värdesakerna och ge er en värdering och ett pris på plats. Oftast vet antikhandlaren eller värderingsmannen värdet på alla föremål i dödsboet men i vissa fall kan han behöva återkomma till er med prisuppgift. Försäljningen sker direkt på plats så ni behöver inte vänta på att värdeföremål ska genomgå en försäljningsprocess innan ni får era pengar. All försäljning sker självklart först efter att ni fått en värdering och försäljningen sker också helt och hållet med ert medgivande. Ni är aldrig tvungna att sälja någonting. 

Värdering av bohag enligt schablon

Vad är värdering av bohag och lösöre enligt schablon? I ett ”normalt” hem där det inte finns särskilda möbler eller föremål som antingen är mycket lite värda eller väldigt mycket värda räknas som ett normalt hem. I det fall då bohaget till dödsboet kan anses som ett normalt hem värderas varje rum enligt en schablon på 2000 kr – 3000 kr per rum. Om det finns föremål i dödsboet som har ett väldigt högt värde använder man sig av en värderingsman för värdering. Eftersom det är kostnadsfritt att kontakta oss för att få en värderingsman är det en god sak att få hjälp av oss så att värdet på dödsboet blir korrekt. Alla tillgångar i form av lösöre, fast egendom och lös egendom räknas in som ett samlat värde för hela dödsboet och om det är flera dödsbodelägare är det viktigt att få en korrekt värdering av samtliga tillgångar. Men vad räknas då som lösöre, fast egendom och lös egendom? Nedan går vi igenom begreppen och hur de skiljer sig. 

Vad är lösöre?

Lösöre i ett hushåll är alla lösa föremål som går att fysiskt ta i och går att flytta. Allt lösöre är lös egendom men all lös egendom är inte lösöre. Exempel på lösöre är möbler, smycken, böcker, lampor med mera. Lösöre som avser det gemensamma hushållet är definitionsmässigt ett bohag. Föremål som inte tillhör bohaget och alltså inte är en del av det inre lösöret för det gemensamma hushållet kan också vara lösöre. Föremål som räknas som lösöre men som inte tillhör bohaget är till exempel, bilar, båtar, motorcyklar med mera. 

Vad är lös egendom?

Allt lösöre är lös egendom det vill säga både det lösöre som tillhör bohaget, lösöret för det gemensamma hushållet, och lös egendom utanför bostaden. Det som också räknas in i begreppet lös egendom är också immateriella tillgångar som till exempel aktier, värdepapper, fonder, pengar på ett bankkonto med mera. Allt lösöre är alltså lös egendom men lös egendom är ett vidare begrepp som också innefattar immateriella tillgångar. 

Vad är fast egendom?

Fast egendom är enligt svensk lag jord. Fast egendom i form av jord kan till exempel vara en tomt men till detta begrepp räknas också andra fastigheter som till exempel hus eller byggnader som står på tomten. Till fast egendom räknas också fastighetstillbehör och byggnadstillbehör.  Exempel på fastighetstillbehör är till exempel stängsel, flaggstång, brevlåda och buskar. Exempel på byggnadstillbehör är kyl- och frys, hatthylla, inbyggd mikrovågsugn, toalett med mera. Om du har en lagfart på till exempel en villa äger du en fast egendom. Observera att en bostadsrätt inte räknas som en fast egendom utan räknas som en lös egendom eftersom en bostadsrätt ger dig rätten att bo i den del av fastigheten som bostadsrätten avser men du äger inte en del av fastigheten. 

Vilka regler gäller för dödsbo och försäljning av lösöre?

För att du ska få sälja lösöre från dödsboet måste det först finnas en bouppteckning. I bouppteckningen fastslås bland annat vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som dödsboet har. Man får inte sälja lösöre från dödsboet om det inte upprättats en bouppteckning först men du kan dock sälja lösöre från dödsboet innan bouppteckningen är klar om samtliga dödsbodelägare är överens. För att vara på den säkra sidan är det bäst att inte sälja någonting från dödsboet innan bouppteckningen är klar. Vi rekommenderar att du eller ni som är dödsbodelägare kontaktar en jurist för att säkerställa att allting sköts på ett korrekt sätt.

Få hjälp av en jurist med bouppteckning

Vad kostar en oberoende värderingsman för värdering av lösöre?

Att få en värderingsman som kommer ut till ert dödsbo för att värdera antikviteter och annat lösöre som kan tänkas ha ett värde kostar ingenting. Om ni vill att vi hjälper dig med värderingen kommer vi att förmedla en kontakt som i sin tur kommer att kontakta dig för att höra vilka typer av föremål och lösöre som finns i dödsboet. Vi vill informera om att i vissa fall där det bara är nyare och modernare möbler som finns i bohaget är det tyvärr så att värderingsmannen troligtvis inte kommer att kunna göra ett besök eftersom nyare och modernare möbler har ett så ringa monetärt värde. Men att kontakta oss och att få kontakt med vår värderingsman är helt kostnadsfritt och att få ett fysiskt besök av vår värderingsman är också helt kostnadsfritt men där värderingsmannen ibland kan göra bedömningen att ett besök inte är ekonomiskt hållbart. 

Dödsbo och försäljningen av fastigheten

För att kunna sälja en fastighet som tillhör dödsboet måste alltid en bouppteckning göras. En bouppteckning är ett dokument som sammanställer den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen visar också vem eller vilka som är ägare till dödsboet det vill säga dödsbodelägare. När bouppteckningen är upprättad kan dödsboet ingå köpeavtal men bouppteckningen måste vara registrerad hos Skatteverket för att en försäljning av en fastighet ska kunna avslutas och för att köparen ska kunna få tillträde till fastigheten. 

Man kan välja mellan två alternativ när en fastighet säljs där det ena sättet är att dödsboet säljer fastigheten. I detta fall brukar en friskrivningsklausul upprättas vilken friskriver dödsbodelägarna från dolda fel med fastigheten. Detta kan vara en fördel om dödsbodelägarna har liten kännedom om fastigheten och inte vill ansvara för dolda fel efter att försäljningen är genomförd. Detta påverkar dock försäljningspriset negativt eftersom köparen tar en större risk med fastighetsköpet. Det andra alternativet för försäljning av en fastighet som tillhör ett dödsbo är att dödsbodelägaren/arna ärver fastigheten och att fastigheten sedan säljs av arvtagaren/arna. I detta fall måste arvtagaren eller arvtagarna deklarera försäljningen av fastigheten i sin/a privata deklarationer. Detta alternativ leder oftast till ett högre försäljningspris men då med konsekvensen att arvingen/arna är ansvariga för eventuella fel som kan uppkomma i framtiden som var okända för köparen vid försäljningen av fastigheten. Om fastigheten säljs av arvingen/arna så är arvingen/arna ansvariga för hela ersättningsbeloppet oavsett om dödsboet hade mindre tillgångar än ersättningsbeloppet. Om fastigheten säljs av dödsboet kan dödsboet maximalt vara ersättningsskyldig till det nettobelopp som dödsboet har i tillgångar. Om arvingen/arna säljer fastigheten innebär det alltså en högre risk men försäljningspriset kommer att vara högre än om dödsboet säljer fastigheten. 

Läs mer om dödsbo och försäljning av fastighet.

Sälja ett dödsbo innan bouppteckningen

Man får varken sälja lös egendom som till exempel lösöre eller fast egendom som till exempel fastigheter från ett dödsbo om det inte finns en upprättad bouppteckning. Bouppteckningen behöver dock inte vara registrerad hos Skatteverket för att lösöre ska kunna säljas från dödsboet. Skillnaden mellan en upprättad bouppteckning och en registrerad bouppteckning är att en registrerad bouppteckning har granskats, stämplats och godkänts av Skatteverket. En upprättad bouppteckning är det dokument som visar dödsboets tillgångar, skulder och vilka som är dödsbodelägare. En bouppteckning måste också vara signerad av bouppgivaren och av två förrättningsmän. Om det finns en upprättad bouppteckning kan dödsboet ingå köpeavtal för en fastighet men för att köparen ska kunna få tillträde till fastigheten och för att avsluta försäljningen måste det finnas en registrerad bouppteckning.